Gemeenteraad 05/11/2013

Groen sp.a

Hieronder vind je de voorstellen, vragen en tussenkomsten van de Groen-sp.a-fractie op de Beverse gemeenteraad van 5 november.

Korte samenvatting (uitgebreide versie zie onderaan)

• Een vraag over het uitstel van de heraanleg van de N70. De werken die normaal in 2014 zouden aanvatten, kunnen niet starten aangezien het gewest niet meer tevreden is over haar eigen plannen en deze dus grotendeels moeten worden hertekend. Hoe kan een dossier waar men al zoveel jaren aan werkt plotseling niet meer voldoen? De bevoegde schepen antwoordde dat ook hij het uitstel betreurt, maar hij rekent slechts op een vertraging van maximaal 1,5 tot 2 jaar.

• Een tussenkomst over de toekomst van het gemeentelijk onderwijs. In Brussel zijn de gesprekken volop bezig om het gemeentelijk onderwijsnet onder te brengen bij ofwel het Gemeenschapsonderwijs, ofwel het Vrij Onderwijs. Zijn er door de gemeente al keuzes of opties genomen in het kader van de hervorming van het onderwijslandschap? De bevoegde schepen stelde op de hoogte te zijn van wat er te gebeuren staat, maar wacht nog op standpunten van de onderwijskoepel van de steden en gemeenten.

• Een vraag over de optocht die onlangs door Fernand Huts werd georganiseerd en de rol avn de Beverse burgemeester daarin. Het gaat om een optocht in het kader van de onthulling van een nieuw kunstwerk in de vorm van een kanon. Ook de burgemeester van Beveren was hierop aanwezig en heeft samen met Huts met het kanon in de richting van Antwerpen geschoten. Weliswaar werd met losse flodders geschoten, maar het was een symbolische aanval op het havenbeleid, maar vooral ook op het statuut van de havenarbeider. Betekent dit dat de burgemeester en het college zich aansluiten bij de visie van Fernand Huts op de havenarbeid? De burgemeester stelde dat op voorhand niet geweten was dat Huts dergelijke boodschap wou meegeven. Hij benadrukte dat hij een neutrale toespraak heeft gehouden, zoals hij dit bij andere bedrijven ook reeds heeft gedaan.

• Een vraag over de omvorming van de vzw gemeentelijke jeugdcentra naar een private vzw. Enerzijds zorgt dit voor meer vrijheid, anderzijds staan de gemeentelijke jeugdhuizen er dan financieel alleen voor en kunnen ze niet meer terugvallen op een overkoepelende vzw die nu via verhuur heel wat middelen binnen haalt. De bevoegde schepen antwoordde dat er op dit moment nog niet veel over gezegd kan worden omdat de gesprekken met de jeugdhuizen nog opgestart moeten worden. Wel wil hij vermijden dat de jeugdhuizen op termijn in financiële problemen zouden komen maar zal nog bekijken hoe ze dat gaan doen.

Uitgebreide versie

Vraag over uitstel plannen voor de heraanleg van de N70

Kristien Hulstaert

Enkele weken geleden konden we via de pers vernemen dat de plannen voor de broodnodige heraanleg van de N70 uitgesteld zijn. De werken, die normaliter in 2014 zouden aanvatten, kunnen niet starten aangezien het gewest blijkbaar niet meer tevreden is over haar eigen plannen en deze dus goeddeels moeten worden hertekend. Hoe kan zoiets? Hoe kan een dossier waar men al zoveel jaren aan werkt plotseling niet meer voldoen? Dat de optie van dubbele fietspaden aan beide zijden werd verlaten ten voordele van brede voetpaden vinden we ontzettend jammer. Een onbegrijpelijke keuze! Kan de gemeente hierin nog bijsturen? Worden op korte termijn de fietspaden aangepakt?

Schepen Van Roeyen antwoordde dat de plannen slechts anderhalf tot twee jaar zijn uitgesteld. Hij betreurde ook het uitstel, maar blijkbaar waren de inzichten van het gewest ondertussen veranderd. Tweerichtingsfietspaden konden volgens de schepen in druk bevolkt gebied ook voor gevaarlijke situaties zorgen.

Vraag over beheersovereenkomsten in kader van milieuconvenanten

Ludo De Block

Ludo De Block stelde een vraag over wat de gemeente gaat doen in 2014 wanneer de beheersovereenkomsten met het Vlaams Gewest in het kader van de milieuconvenanten worden stopgezet. In de periode 2000-2013 werden er overeenkomsten afgesloten rond een tiental beleidsdomeinen: afval, water, energie, hinder,…, waarbij er een financiële tegemoetkoming was van het Vlaams Gewest, wanneer de gemeente een aantal zaken realiseerde via specifieke acties in een bepaalde cluster. Als schepen van leefmilieu heeft hij dit sterk verdedigd en de gemeente Beveren is hier altijd positief in mee gestapt. Gedurende die 13 jaar is er binnen dit kader veel gerealiseerd. De bevoegde minister Schauvlieghe heeft beslist om alle middelen uit de pot van de convenanten te gebruiken voor de scheiding en zuivering van afvalwater, waarvoor ze door Europa op de vingers getikt werd. De gemeente zit dus met een probleem. Wanneer zij het beleid van de voorgaande jaren verder wil zetten binnen de diverse clusters, dan moeten zij dit zelf betalen. Wat gaat Beveren doen?

Schepen Kegels kon niet antwoorden. De burgemeester ging akkoord dat het gewest in tijden van besparing een aantal zaken doorschuift naar de gemeente, die zelf ook moet besparen. De gemeente is bezig in het kader van de meerjarenplanning en de begroting met de becijfering van dit alles. Wat het resultaat is zal zichtbaar zijn wanneer deze in december worden voorgelegd. De vraag om hierrond een voorbereidende commissie te geven was niet mogelijk bij gebrek aan tijd. Dat er hier ook in gesnoeid zal worden is duidelijk.

Vraag over optocht Fernand Huts en rol van burgemeester daarin

Issam Benali

Enkele weken geleden vond er een optocht plaats, georganiseerd door Fernand Huts van Katoennatie en met een aantal prominenten als deelnemers. Het betrof een optocht in het kader van de onthulling van een nieuw kunstwerk in de vorm van een kanon. Ook de burgemeester van Beveren was hierop aanwezig en heeft samen met Huts met het kanon in de richting van Antwerpen geschoten. Weliswaar werd met losse flodders geschoten, maar het was een symbolische aanval op het havenbeleid, maar vooral ook op het statuut van de havenarbeider. Betekent het feit dat de burgemeester het vuur aan de lont heeft gestoken, dat de burgemeester en het college zich aansluiten bij de visie van Fernand Huts op de havenarbeid? De vele havenarbeiders die in Beveren wonen zullen nu ongetwijfeld graag weten hoe hun burgemeester denkt over hun statuut.

De burgemeester stelde dat op voorhand niet geweten was dat Huts dergelijke boodschap wou meegeven. Hij benadrukt dat hij een neutrale toespraak heeft gehouden, zoals hij dit bij andere bedrijven ook reeds heeft gedaan. De burgemeester verwijst naar DP world. 

Vraag over omvorming vzw gemeentelijke jeugdcentra in private vzw

Geert Noppe

In het collegeverslag van 22/10/13 lezen we: “In het kader van de omvorming van de gemeentelijke vzw’s gaat het college akkoord met de opstart van onderhandelingen in functie van private vzw’s voor de vzw gemeentelijke jeugdcentra Beveren.”

Ik begrijp hieruit dat de jeugdhuizen Togenblik en ’t Eiland – die nu nog deel uitmaken van de overkoepelende vzw – privaat worden in navolging van de opgelegde omvorming van de vzw’s. Enerzijds zorgt dit voor meer vrijheid, anderzijds staan ze er dan financieel alleen voor en kunnen ze niet meer terugvallen op een overkoepelende vzw die nu via verhuur heel wat middelen binnen haalt. Kunnen we over die plannen wat meer uitleg over krijgen? Wat zijn de consequenties hiervan voor de jeugdhuizen? Kan dit voor de jeugdhuizen op termijn een financieel risico inhouden?

Schepen Kegels antwoordde dat er op dit moment nog niet veel over gezegd kan worden omdat de gesprekken met de jeugdhuizen nog opgestart moeten worden. Het gemeentebestuur gaat er volgens de schepen alles aan doen om te vermijden dat de jeugdhuizen in financiële problemen komen maar zal nog bekijken hoe ze dat gaan doen. 

Vraag over nieuwe belasting op nachtwinkels

Kristien Hulstaert

In het collegebesluit van 16 september staat te lezen dat de gemeente de belasting op nachtwinkels vaststelt op 6000 euro/jaar. Vroeger was dit 10.000 euro/jaar. Onze fractie vond dit bedrag ook vroeger buitensporig hoog. Het valt moeilijk te verantwoorden waarom nachtwinkels, als enige Beverse zelfstandigen, zo zwaar belast worden. Het voornaamste argument enkele jaren geleden was dat nachtwinkels soms voor overlast zorgen. Waarom werd de belasting teruggebracht op 6000 euro? Werd er toch niet voor 10.000 euro aan overlast veroorzaakt? Werd er dus teveel gevraagd in het verleden?

De burgemeester antwoordde dat het maximumbedrag dat gemeenten mogen vragen wettelijk vastgesteld werd op 6000 euro. Net als heel wat andere steden en gemeenten kiest Beveren ervoor het maximumbedrag aan te rekenen om wildgroei aan nachtwinkels te voorkomen.

Vraag over lijst van het gewest met de geplande fietsinvesteringen

Kristien Hulstaert

Begin oktober verscheen het Integrale Fietsinvesteringsprogramma Vlaanderen: 2013 – 2015. Daarin worden de meer dan 500 projecten opgesomd die het Vlaams Gewest de komende twee jaar zal realiseren aan fietsinfrastructuur. Wie in de lijst de gemeente Beveren zoekt, komt van een kale reis thuis. Moeten we daaruit besluiten dat het Gewest zelf niet weet dat ze volgend jaar een stuk van haar N450 gaat aanpakken?

De burgemeester antwoordde dat het Gewest nogmaals heeft bevestigd dat deze werken zullen worden uitgevoerd, maar dat ze niet voorkomen op de lijst van het Integrale Fietsinvesteringsprogramma omdat deze werken uit een andere pot betaald zullen worden.

Vraag over stemgedrag van meerderheid in Interwaas over woonrecht Doel

Kristien Hulstaert

Vorige gemeenteraad vroeg onze fractie of de gemeente geen risico liep door mbt het GRUP Waaslandhaven de vernietiging te vragen. Er werd toen geantwoord dat de gemeente geen garanties kan geven, maar dat de burgemeester vertrouwen had in het gezond verstand van de verschillende bevoegde overheden om niet te driest van stapel te lopen.

Het heeft ons dan ook heel erg verbaasd dat daags nadien in het directiecomité van Interwaas, toen het beëindigen van het woonrecht in Doel op tafel lag, de afgevaardigde voor de gemeente Beveren vóór het beëindigen van het woonrecht heeft gestemd. Wij betreuren het heel erg dat er toen geen eenduidig standpunt van het gemeentebestuur van Beveren naar voor is gekomen. We vragen ons af hoe het mogelijk is dat het standpunt van het college niet gekend is door de vertegenwoordigers van de gemeente in Interwaas.

De burgemeester gaf toe dat dat een misverstand was. Ondertussen werden de brieven, waarin het beëindigen van het woonrecht wordt meegedeeld aan de bewoners, nog niet verzonden. Er komt eerst nog een overlegvergadering met de betrokken actoren MLSO en Interwaas.

Tussenkomst over punt 6 over overdracht waterlopen naar de provincie

Issam Benali

Issam Benali vroeg of de provincie, die er financieel niet zo goed voor staat, hier wel de middelen voor heeft? Want wat als we deze taak doorschuiven en ze kunnen dit niet aan? Er zijn bovendien een aantal werknemers voor deze taken tewerkgesteld bij de gemeente. Wat gebeurt er met hen?

Schepen Deckers antwoordde dat voor de waterlopen in deze eerste fase, er reeds een akkoord met de provincie is. Voor bijkomende waterlopen is nog geen akkoord en speelt inderdaad de financiële kwestie. Wat het personeel betreft, zullen er geen gedwongen ontslagen zijn. Via natuurlijke afvloeiing (pensioen) kan dit opgevangen worden.   

Tussenkomst over punt 8 over huur prefab klaslokaal voor de school in Melsele

Issam Benali

Voor de school te Melsele moet 1 prefab klaslokaal worden voorzien vanaf 1 maart 2014. Deze zal vermoedelijk voor de duur van vier jaar moeten worden gehuurd. Issam Benali vroeg wat het feit dat dit prefablokaal voor 4 jaar wordt gehuurd, betekent voor de planning van het nieuwe gebouw van de gemeenteschool? Hier wordt al een tijdje over gesproken. Er zijn ook al plannen voor. Bovendien hangt het dossier van de heraanleg van de Schoolstraat en Dijkstraat (N450) af van het opschuiven van het nieuwe stuk schoolgebouw.

Schepen Claus antwoordde dat het dossier van de verbouwing wacht op een goedkeuring van de subsidies door de Vlaamse Overheid. Dit kan nog lang duren en daar kan men niet op wachten om de containerklas te bestellen. De heraanleg van de N450 hangt inderdaad af van het opschuiven van het schoolgebouw, maar op de timing van de verbouwing heeft de gemeente momenteel geen impact.  

Tussenkomst bij punt 9 over jeugdkantine Waasland-Beveren

Ludo De Block

Tussenkomst bij punt 9: Principiële beslissing tot uitbreiden jeugdkantine Waasland-Beveren met vergaderzaal, berging, toogruimte en keuken ten behoeve van voetbalvereniging Yellow Blue Beveren – vaststelling lastvoorwaarden aanstellen ontwerper.

Over de verbouwing van de jeugdkantine, 140000 euro, voor Yellow Blue, vroeg Ludo De Block om het budget nuttig te gebruiken. Het bestuur van de club is hiervoor vragende partij. De bestaande kantine heeft een lange toog waarbij maar de helft van de koelkasten gebruikt wordt. Daarom zou het zinvol zijn dat Yellow Blue, deze lege koelkasten zou gebruiken en de toog, ipv van in de verbouwing een nieuwe toog met koelinrichting te voorzien. Het vrijgekomen budget kan gebruikt worden binnen het bestaande budget voor bv extra vergaderruimte, een bureel, een opvangruimte voor de scheidsrechters,…

Schepen Claus beloofde dit te bekijken wanneer zij met de ontwerper een plaatsbezoek gaat brengen.

Tussenkomst over punt 11 over aanpassing raming nieuwbouw havenpost brandweer – liften

Issam Benali

Het betreft een zeer hoge meerprijs. In de toelichting staat: “De ontwerper heeft zich blijkbaar gebaseerd op verkeerde informatie.” Indien het gaat om een fout van de ontwerper, kunnen we het geld dan niet recupereren? En kunnen er in de toekomst geen voorzieningen getroffen worden om dit te voorkomen?

De burgemeester antwoordde dat hij vreesde dat ze het geld niet zouden kunnen recupereren, maar dat het bestuur wel de mogelijke opties bekijkt. Het is volgens hem niet mogelijk om dit soort zaken te voorkomen.

Tussenkomst bij punt 24 over gemeentelijk onderwijs

Ludo De Block

Zijn er door de gemeente al keuzes of opties genomen in het kader van hervorming van het onderwijslandschap? In Brussel zijn de gesprekken volop bezig om het gemeentelijk onderwijsnet onder te brengen bij ofwel het Gemeenschapsonderwijs, ofwel het Vrij Onderwijs. Men spreekt van het ingangsjaar 2015. Er zijn reeds gemeenten die hun scholen onder brengen bij een andere koepel, als besparingsmaatregel.  Voor de gemeente is het belangrijk om in het kader van een aantal investeringsdossiers in de diverse schoolnetten om overleg te hebben, zodat er geen zinloze investeringen in infrastructuur gedaan worden. Lokaal overleg is dus wenselijk.

Schepen Claus was op de hoogte van wat er staat te gebeuren, maar wacht nog op standpunten van OVSG (onderwijskoepel steden en gemeenten). Het Vrij Onderwijs zou pleiten voor clustering van scholen. Zij wil dit aankaarten binnen de overlegstructuur van de Beverse scholen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s