Gemeenteraad 24/09/2013

Groen sp.a

Hieronder vind je de voorstellen, vragen en tussenkomsten van de Groen-sp.a-fractie op de Beverse gemeenteraad van 24 september.

Korte samenvatting (uitgebreide versie zie onderaan)

 • Een voorstel voor de invoering van fietsstraten in Beveren. In fietsstraten zijn fietsers de baas en auto’s te gast. Fietsers mogen er de hele rijbaan gebruiken.  Auto’s en andere gemotoriseerde voertuigen moeten hun snelheid aanpassen (maximum 30 km/u) en mogen de fietsers niet inhalen. Dergelijke straten bestaan al op heel wat plaatsen in Nederland en sinds kort ook bij ons, o.m. in Gent en Sint-Niklaas. De Beverse Groen-sp.a-fractie voerde voor de gemeenteraadsverkiezingen al actie om van de Kloosterstraat de eerste fietsstraat van Beveren te maken. De schepen van mobiliteit stelde gisteren op de gemeenteraad voorstander te zijn van de invoering van fietsstraten. Hij laat zijn diensten onderzoeken welke straten in Beveren in aanmerking komen.

 • Een vraag over het uitblijven van het meerjarenplan. Dat plan moet de belangrijkste beleidskeuzes van de bestuursmeerderheid bevatten samen met hun financiële consequenties. Het vormt de kern van het gemeentebeleid van de komende jaren. 9 maanden na het aantreden van de nieuwe coalitie is dit plan er nog steeds niet. De burgemeester beloofde om het plan tegen het einde van het jaar rond te krijgen.
 • Een vraag over de procedure van de gemeente bij de Raad van State tegen het GRUP van de havenuitbreiding. Waarom werd een verzoek tot vernietiging ingediend en niet tot schorsing? De termijnen voor een uitspraak van de RvS bij een vernietigingsprocedure kunnen behoorlijk lang oplopen, langer dan een procedure voor een schorsing. Welke garanties heeft de gemeente dat er binnen die periode geen onherstelbare schade wordt aangebracht? Volgens de burgemeester zijn er geen juridische garanties dat er zolang de procedure loopt niets gebeurt. Volgens hem kan er wel vanuit gegaan worden dat de Vlaamse Regering in tussentijd niets gaat ondernemen, o.m. omdat het volgend jaar verkiezingen zijn.
 • Een vraag over het kernafval opgeslagen in Doel. Niet alleen in Dessel, ook in Doel zijn vaten met kernafval gevonden waaruit een radioactieve gel druppelt. Het lokale bestuur heeft er alle baat bij om zich degelijk te informeren over de stand van zaken in dit dossier en om aan te dringen op verder onderzoek. De burgemeester deelde de bezorgdheid van de Groen-sp.a-fractie. Hij heeft zijn diensten opdracht gegeven om hierover contact op te nemen met de kerncentrale van Doel en zal hierover binnenkort een gemeenteraadscommissie organiseren.

Uitgebreide versie 

 1.      Voorstel voor de invoering van fietsstraten in Beveren

Kristien Hulstaert

Op 4 december 2012 werd het Koninklijk Besluit rond de fietsstraten vastgelegd. Ook de 2 bijhorende verkeersborden om het begin en einde ervan aan te kondigen zijn officieel opgenomen in het Belgische verkeersreglement. Dit alles werd van kracht op 27 december 2012.

In fietsstraten zijn fietsers de baas en auto’s te gast. Fietsers mogen er de hele rechterrijstrook gebruiken (of de hele rijweg in een éénrichtingstraat). Auto’s en andere gemotoriseerde voertuigen moeten hun snelheid aanpassen (maximum 30 km/u) en mogen de fietsers niet inhalen. De fietsstraat wordt aangeduid met een blauw verkeersbord met een fietser voor een auto en het opschrift ‘fietsstraat’. Dergelijke straten bestaan al op heel wat plaatsen in Nederland en sinds kort ook bij ons. In Gent werd reeds in de zomer van 2011 een eerste fietsstraat geopend en begin 2013 een tweede.  Recent werden ook in Sint-Niklaas, Kapellen en Heist-op-den-Berg fietsstraten geopend.

Fietsstraten zijn voornamelijk te vinden in het centrum van steden en gemeenten waar niet altijd voldoende plaats is om een apart fietspad aan te leggen. Dat de inrichting van fietsstraten is een efficiënt middel is om het fietsgebruik te doen stijgen, blijkt uit de cijfers van de Gentse Visserij: daar vervijfvoudigde het aantal fietsers sinds de inrichting van de straat tot fietsstraat. In de Beverse dorpskernen zijn er verschillende straten te vinden (bv. in de omgeving van scholen of jeugdlokalen), die men op een eenvoudige manier zou kunnen omvormen tot fietsstraten om het comfort en de veiligheid van de fietsers te verhogen.

Aandachtspunten rond de inrichting van een fietsstraat zijn de volgende:

1. De essentiële voorwaarde van een goed functionerende fietsstraat is dat doorgaand autoverkeer niet op zijn plaats is. De auto’s die in een fietsstraat rijden zijn enkel bestemmingsverkeer, bewoners of bezoekers.

2. Snelheidsremmende maatregelen: in een fietsstraat is het autoverkeer beperkt. Voor diegene die er toch inrijden kunnen snelheidsremmende maatregelen worden ingevoerd.

3. Duidelijke bewegwijzering en communicatie naar alle weggebruikers.

4. De ingerichte fietsstraat mag niet te lang zijn: aanbeveling tussen de 200 en de 500 m.

Rekeninghoudend met de voorwaarden en gegeven het feit dat het gaat om een schoolstraat en dat het doorgaand verkeer op een eenvoudige manier rond kan geleid worden, lijkt ons de Kloosterstraat in Beveren tussen Kasteeldreef en Kallobaan, zonder al te veel aanpassingen de uitgelezen straat om te worden ingericht als eerste fietsstraat in Beveren. Dit voorstel wordt door de Fietsersbond – nationaal en van Beveren – ondersteund.

We vragen dan ook aan de raad om principieel te beslissen om:

 • de Kloosterstraat (tussen de Kasteeldreef en Kallobaan) in te richten als eerste fietsstraat in Beveren;
 • na evaluatie van een eerste fietsstraat te onderzoeken welke straten in Beveren verder nog in aanmerking komen om te ontwikkelen tot fietsstraat.

Schepen Van Roeyen antwoordt dat de inrichting van fietsstraten ingeschreven staat in de begroting en dat zijn diensten bezig zijn te onderzoeken welke straten in Beveren hiervoor in aanmerking komen. Hij kan niet garanderen dat de Kloosterstraat de eerste straat zal zijn, maar geeft wel duidelijk aan dat hij het voorstel genegen is om fietsstraten in Beveren in te richten.

2.       Vraag over uitblijven meerjarenplan

Issam Benali

We zijn reeds 9 maanden in blijde verwachting van een meerjarenplan voor deze legislatuur. In het meerjarenplan staan de belangrijkste beleidskeuzes van de bestuursmeerderheid opgesomd samen met hun financiële consequenties. Het vormt de kern van het gemeentebeleid van de komende jaren. Wanneer mogen dit meerjarenplan verwachten?

De burgemeester antwoordt dat het meerjarenplan tegen het einde van het jaar rond zal zijn. De implementatie van de nieuwe regels  rond de beleids- en beheerscyclus maken dat het moeizamer gaat dan gedacht.

3.       Vraag over opslag kernafval in Doel

Kristien Hulstaert

We hebben in de pers vernomen dat er bij Belgoproces in Dessel vaten met kernafval zijn opgeslagen waaruit al enige tijd een radioactieve gel druppelt. Er zou een probleem zijn met het verwerkingsproces. Dat verwerkingsproces gebeurt hier in Doel. En blijkbaar zijn er ook bij de vaten die hier in Doel zijn opgeslagen bij steekproeven op 15 vaten 6 vaten gevonden met deze radioactieve gel. Het verwerkingsproces is voorlopig stilgelegd. Maar daardoor rijzen er wel een aantal vragen:

 • Hoe lang kan men zich permitteren het afvalverwerkingsproces stil te leggen? Wat gebeurt er ondertussen met het niet verwerkte afval?
 • Komt er, na de steekproeven, in Doel een onderzoek ten gronde om na te kijken hoeveel vaten de radioactieve gel bevatten?

Het lokale bestuur heeft er alle baat bij om zich degelijk te informeren over de stand van zaken in dit dossier en om aan te dringen op verder onderzoek. Heeft het gemeentebestuur al contact opgenomen met de kerncentrale, met Electrabel of met Belgoproces zelf?

De burgemeester deelt de bezorgdheid. Hij heeft zijn diensten opdracht gegeven om contact op te nemen met de kerncentrale van Doel en er vertrekt eerstdaags ook nog een schrijven van de gemeente met een formele vraag tot informatie en ook de vraag om op de hoogte gehouden te worden ivm de verdere ontwikkelingen in de kerncentrale. Burgemeester biedt aan om ivm de problematiek van het verwerken en opslaan van kernafval in Doel binnenkort een gemeenteraadscommissie te organiseren met specialisten terzake.

4.       Vraag over procedure gemeente bij Raad van State tegen GRUP havenuitbreiding

Geert Noppe

De gemeente heeft op advies van haar advocaten besloten een procedure tot vernietiging in te leiden bij de Raad van State (RvS) en geen vordering tot schorsing. De termijnen voor een uitspraak van de RvS bij een vernietigingsprocedure kunnen echter behoorlijk lang oplopen, langer dan een procedure voor een schorsing. Welke garanties heeft de gemeente dat er binnen die periode geen onherstelbare schade wordt aangebracht? Wat kan de gemeente ondernemen om te vermijden dat er voor de uitspraak niet al gestart wordt met onteigeningen of met de werkzaamheden?

De burgemeester antwoordt hierop dat de procedure tot vernietiging tegenwoordig minder lang duurt dan vroeger. Daar waar het vroeger toch soms 4 à 5 jaar kon duren voor er een definitieve uitspraak kwam, duurt het nu rond de 2 jaar. Daarnaast moet er voor een schorsing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel in hoofde van de gemeente aangetoond worden, en dat is niet zo eenvoudig. Er zijn ook andere groeperingen die wel een schorsing hebben aangevraagd, dus de uitspraak daarover zou vroeger kunnen komen. Ten slotte stelt de burgemeester dat er inderdaad geen juridische garantie is dat er niets gebeurt maar dat de gemeente daar weinig aan kan doen. Volgens hem kan er wel vanuit gegaan worden dat de Vlaamse Regering in tussentijd niets gaat ondernemen. Niet alleen omwille van de procedure, maar ook omdat het binnenkort verkiezingen zijn. Wie weet komt er een daarna een andere coalitie, die hieromtrent weer een ander beleid kan volgen.

5.       Vraag over verlening milieuvergunning aan ITC Rubis

Kristien Hulstaert

Het schepencollege besliste op 9 september een gunstig advies te verlenen aan de milieuvergunningsaanvraag van ITC Rubis, een bedrijfssite voor op- en overslag van chemische vloeistoffen en gassen, gelegen aan het Doeldok. Er zijn heel veel argumenten te bedenken om geen gunstig advies te verlenen aan deze aanvraag, getuige daarvan de bezwaarschriften, zoals:

 • toename van opslag van chemische stoffen en gassen – meer dan een verdubbelling van de opslagcapaciteit tot 700.000m3 – in de nabijheid van woonkernen;
 • de planmer is heel onduidelijk is over de toename van luchtpollutie: er is sprake van een vermeerdering van toxische stoffen in de lucht, o.a. benzeen;
 • toename van transport van deze chemische stoffen (over de weg en via het spoor) in de omgeving van de woonkernen van Verrebroek en Kieldrecht;
 • de terreinen waarop Rubis wil uitbreiden maken deel uit van een tijdelijk natuurcompensatiegebied;
 • uitbreiding brengt weinig extra tewerkstelling met zich mee, maar neemt wel heel wat dure havengronden in beslag.

De vraag is dan ook welke argumenten het college ertoe hebben bewogen om deze milieuvergunningsaanvraag wél een gustig advies te verlenen. ITC Rubis is bezig met het uitbouwen van een gigantische opslagcapaciteit. Is dat het soort van havenactiviteiten die we willen in Beveren?

Schepen Kegels antwoordt dat ITC Rubis bij de gesprekken hierover zich steeds constructief heeft opgesteld en dat ze tegemoet gekomen zijn aan de extra vragen en eisen van het college, waardoor er nu milieutechnisch geen argumenten meer zijn om de milieuaanvraag niet goed te keuren.

6.       Tussenkomst bij punt 24bis over voorstel Open VLD om tewerkstelling art. 60 te vergroten

Issam Benali

Onze fractie kan zich aansluiten bij de vraag van Open VLD om een gemeenteraadscommissie te organiseren over het aanzwengelen van de sociale tewerkstelling via art. 60 van de OCMW-wetgeving. Wat ons betreft moet hiervoor niet gewacht worden tot alle exacte cijfers gekend zijn of tot er nieuwe plannen opgemaakt zijn. Het betreft belangrijke en actuele materie die een discussie in een gemeenteraadscommissie verdient. Er zitten interessante elementen in het voorstel van Open VLD, hoewel we ook onze bedenkingen hebben o.m. over de kostprijs en de garantie dat er geen concurrentie met de reguliere tewerkstelling optreedt. Maar dat kan besproken worden in een gemeenteraadscommissie.

Een gedachte over “Gemeenteraad 24/09/2013

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s