Gemeenteraad 30/04/2013

Op 30 april vond een voor Groen-sp.a zeer vruchtbare gemeenteraad plaats. We kwamen tussen over de volgende onderwerpen.

–          een voorstel om tickets te verloten voor de gemeentelijke skybox op de Freethiel

–          een vraag over het recente geval van zinloos geweld

–          een vraag over het advies van de Auditeur van de Raad van State tot schorsing van het PRUP voor de glastuinbouwzone in Melsele

–          een vraag over afgesloten buurtwegen

–          een vraag voor een commissie over het parkeerbeleid

–          een vraag voor een commissie over de financiële toestand van Waasland-Beveren

–          een vraag over klachten over te hoge snelheid in bepaalde straten

–          een vraag over een vrachtwagenverbod in de dorpskernen bij tolvrij maken van Liefkenshoek

–          een tussenkomst over de stand van zaken van de gemeentefinanciën

–          een tussenkomst over de meerkost voor de actualisering van het mobiliteitsplan

–          een tussenkomst over de verkavelingsaanvraag tussen Gaverlandwegel, Van Puymbroecklaan en Dijkstraat in Melsele

–          een tussenkomst over de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel.

 

1.       Voorstel om tickets te verloten voor de gemeentelijke skybox op de Freethiel

Issam Benali

Het voetbalstadion Freethiel van voetbalclub Waasland-Beveren bevat een 13-tal skyboxen. Eén daarvan is voorbehouden voor de “gemeente”. Maar er heerst enige onduidelijkheid wie er allemaal onder deze noemer valt. Is dat enkel het gemeentebestuur? Of ook de raadsleden? De gemeentelijke ambtenaren? Of maken álle inwoners deel uit van “de gemeente”? Vandaar onze vraag: Wie heeft er eigenlijk toegang tot de gemeentelijke skybox?

De financiering van het stadion en de ondersteuning van de voetbalclub gebeurt voor een groot deel met gemeenschapsgeld: geld van de inwoners van Beveren. Wij vinden het dan ook logisch dat de Beverse burgers hiervoor iets in ruil krijgen. Een mooi symbolisch gebaar zou zijn om de gemeentelijke skybox bij de thuiswedstrijden van de club toegankelijk te maken voor de inwoners van Beveren. Wij begrijpen dat de capaciteit van zo’n skybox zijn limieten heeft.

Daarom stellen wij voor dat het gemeentebestuur via een webtoepassing een systeem uitwerkt waarop geïnteresseerde inwoners van Beveren zich kunnen inschrijven en waarbij onder hen voor elke thuiswedstrijd van voetbalclub Waasland-Beveren 5 duo-tickets worden verloot die toegang geven tot de gemeentelijke skybox in het Freethielstadion.

Volgens de bevoegde schepen wordt de skybox waarvan sprake niet gehuurd door de gemeente Beveren, maar worden een aantal plaatsen door de club ter beschikking gesteld aan de gemeenteraadsleden. Aangezien het niet gaat om een gemeentelijke skybox vindt het gemeentebestuur het niet aangewezen om deze open te stellen voor de inwoners. Aan het begin van het seizoen wordt aan de gemeenteraadsleden wel gevraagd wie geïnteresseerd is in een plaats.

Reactie Issam Benali: Onze fractie heeft de voorbije jaren nooit dergelijke plaatsen aangeboden gekregen. Als de club deze tickets ter beschikking stelt aan gemeenteraadsleden, dan kan het gemeentebestuur nog steeds beslissen om deze plaatsen door te geven aan andere bewoners dan de gemeenteraadsleden.

  

2.       Vraag over afgesloten buurtwegen

Kristien Hulstaert

 In het Oost-Vlaamse Haaltert heeft een inwoner de  gemeente gedagvaard omdat de trage wegen niet of onvoldoende toegankelijk waren. De man werd in het gelijk gesteld en de gemeente werd een dwangsom per dag opgelegd die ondertussen is opgelopen tot zo’n 24.000 euro. Op de gemeentelijke website wordt nu opgeroepen om de buurtwegen terug vrij te maken:

“Wij vragen uitdrukkelijk aan de landbouwers om het tracé van de voetwegen niet langer om te ploegen, in te zaaien of te bewerken.”

Ook in Beveren zijn er heel wat trage wegen/buurtwegen die door landbouwers mee worden omgeploegd en bewerkt. Voetweg 43 tussen de Kruibekesteenweg en de Bosstrtaat is een hiervan een duidelijk voorbeeld. Deze weg wordt aan beide einden nochtans voorzien van een trots paaltje met de gegevens van de trage weg.

Het heeft weinig zin veel geld uit te geven aan iniatieven als de tragewegenkaart of studies ivm trage wegen als de wegen in kwestie de facto ontoegankelijk zijn. Wij vragen daarom aan het bestuur om haar verantwoordelijkheid te nemen en de betrokken landbouwers aan te spreken om de trage wegen langs hun perceel te respecteren en te vrijwaren. Het provinciaal reglement op de buurtwegen van 28 oktober 1976 is hierover in art. 13 en 14 zeer duidelijk en geeft het gemeentebestuur een juridisch kader om actie te ondernemen:

Art. 13: “Het is verboden de buurtwegen geheel of gedeeltelijk in te nemen, het publiek gebruik ervan te belemmeren, deze innemingen of belemmeringen in stand te houden of de weg op gelijk

welke wijze te beschadigen. Het college van burgemeester en schepenen zal elke belemmering van het publiek gebruik van de weg onmiddellijk doen verwijderen.”

Art. 14: “De overtredingen van dit reglement worden, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, gestraft met een boete van 1 tot 25 F en een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen

of met één van beide straffen. Benevens de straf beveelt de rechter het herstel van de overtreding binnen de door hem bepaalde termijn. Hij machtigt het gemeentebestuur bij ontstentenis van de overtreder op zijn kosten in dit herstel te voorzien. De kosten zullen van de overtreder teruggevorderd worden op een eenvoudige stat, door het college van burgemeester en schepenen opgemaakt.”

De bevoegde schepen betwist dat er een juridisch kader is om doorgang af te dwingen en geeft aan dat hij meer gelooft in overleg. Volgens hem zijn deze wegels ook niet bedoeld om door te fietsen, maar eerder om door te wandelen. Hij verklaart zich wel bereid nogmaals het gesprek aan te gaan met de betrokken landbouwers.

 

3.       Vraag over recent geval van zinloos geweld

Issam Benali

Wij zijn in onze gemeente geconfronteerd geworden met een afschuwelijke daad van zinloos geweld. Deze daad is bovendien toe te schrijven aan 2 jonge Beverenaars. Dit wijst ons erop dat zinloos geweld overal en altijd kan plaatsvinden en dat we er dus aandachtig voor moeten blijven.

Het gemeentebestuur heeft deze daad in klare taal veroordeeld en haar afgrijzen voor dit geweld te kennen geven. Als Groen-sp.a delen we de afschuw van het bestuur en de Beverse bevolking. Hoewel zijn eigen leven in de balans lag, heeft het slachtoffer in de media gepleit voor een voorbeeldstraf voor de jonge daders. Groen-sp.a hoopt dat de daders tot inkeer komen, maar hoopt ook dat deze daad blijvend herinnerd wordt in Beveren. Daarom moet heel de Beverse gemeenschap moet mee bewust gemaakt worden van de problematiek.

Heel wat steden en gemeenten hebben reeds als symbolisch signaal een tegel tegen zinloos geweld neergelegd, de zogenaamde “vlindertegel”. Wij willen vragen of de gemeente Beveren dit ook in overweging neemt.

De burgemeester ging akkoord met de stelling dat dit blijvend herinnerd moet worden en wil de suggestie zeker in overweging nemen. Het bestuur zal bekijken hoe men de brede bevolking en de jeugd specifiek kan sensibiliseren.

 

4.       Vraag voor commissie over parkeerbeleid

Geert Noppe

Onze fractie heeft een vraag naar aanleiding van  een punt in het verslag van de collegezitting van 11 maart. In dat verslag (gekregen op 25/03) lezen we dat er een concessiebonus van 18 000 Euro werd uitbetaald aan de firma Vinci naar aanleiding van het jaarrapport Parkeren Beveren van jan 2012 tot Dec. 2012. Vinci is de firma waar de gemeente Beveren mee samenwerkt in het kader van haar parkeerbeleid. We werken in Beveren sinds een paar jaar met dit nieuwe systeem. Voor alle duidelijkheid: Op zich hebben we niets tegen die concessiebonus of tegen de firma Vinci of tegen het nieuwe beleid. Maar misschien is dit een goed moment om deze nieuwe aanpak eens onder de loep te nemen. Ter opvolging, ter evaluatie, en om bij te sturen indien nodig. Concreet vraagt de Groen-Spa-fractie of de meerderheid bereid is een commissie samen te roepen over het parkeerbeleid in Beveren.

Het gemeentebestuur gaat akkoord om hierover een gemeenteraadscommissie te organiseren.

  

5.       Vraag voor commissie over financiële toestand Waasland-Beveren

Ludo De Block

 De laatste commissie over Waasland-Beveren dateert van 15 november 2011, waar er  een overzicht werd gegeven over de financiele toestand van de club. Het seizoen 2010-2011 werd met een batig saldo afgesloten. De jaarrekening van 1 juli 2011 tot 30 juni 2012, een openbaar document, werd afgesloten met een verlies op het boekjaar van 482.105 euro. In het besluit van de gemeenteraad van 23 februari 2010 betreffende het verstrekken van een doorgeeflening staat in art. 3 dat de club jaarlijks een sluitende begroting moet voorleggen. De club kreeg wel een licentie voor het volgend seizoen, maar dit is geen waarborg gezien de moeilijkheden bij diverse clubs uit  eerste en tweede klasse die vorig jaar allemaal probleemloos een licentie kregen. In 2014 dient de club ook te starten met het afbetalingsplan van de renteloze lening en dient een eerste schijf van 120.000 euro aan de gemeente betaald te worden. In de pers werd er melding gemaakt van nieuwe bouwplannen: afbraak van de oude staantribune, het bouwen van een nieuwe tribune en de invulling van de wand in de Klapperstraat met appartementen, na afbraak van de woningen die eigendom zijn van de gemeente.

Over dit alles willen wij graag duidelijkheid krijgen. Vandaar onze dringende vraag om een gemeenteraadscommissie rond dit punt samen te roepen. Daar er in het kader van het PPS-project ook voorzien is dat de gemeente de financiele toestand van de club steeds kan opvolgen, vragen wij ook het advies van onze financieel beheerder over deze materie.

 

Het gemeentebestuur gaat akkoord om hierover een gemeenteraadscommissie te organiseren. Over de bouw van een nieuwe tribune is bij het gemeentebestuur niets geweten.

  

6.       Vraag over het advies van de Auditeur van de Raad van State tot schorsing van het PRUP voor de glastuinbouwzone in Melsele

Kristien Hulstaert

 In verband met de Glastuinbouwzone in Melsele, hebben wij vandaag vernomen dat de Auditeur van de Raad van State de schorsing van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Glastuinbouwzone Melsele adviseert.

–          Wat is het standpunt van het college mbt dit advies tot schorsing?

–          Verandert deze nieuwe wending iets aan het eerder door de meerderheid ingenomen standpunt om niet in te gaan op onze vraag om in afwachting van de definitieve beslissing van de Raad van State geen gronden in der minne te verkopen aan de provincie (zie de gemeenteraad van 29 januari)?

 De burgemeester wenst niet te reageren op een advies en wacht de definitieve uitspraak van de Raad van State af.

 

7.       Vraag over klachten over te hoge snelheid in bepaalde straten

Geert Noppe

In het collegeverslag van 25/03 staat twee maal aangegeven dat het college niet wil ingaan op de meldingen van buurtbewoners van te hoge snelheden. Een keer in de Smisstraat in Vrasene, een keer in de Duivendam in Beveren.

Hierrond hebben wij volgende vragen:

–          Is het mogelijk over beide dossiers wat uitleg over te verschaffen aub?

–          Over welke klachten gaat dit concreet?

–          Waarom geeft het gemeentebestuur geen gehoor aan de klachten?

Het gemeentebestuur belooft de gegevens en de dossiers te bezorgen. Meestal worden door de gemeente dan ook metingen gedaan en blijkt dat de meerderheid van de bestuurders zich aan de regels houdt. Voor het beperkt aantal hardrijders vindt het gemeentebestuur niet aangewezen om maatregelen te nemen.

 

8.       Vraag over een vrachtwagenverbod in de dorpskernen bij tolvrij maken van Liefkenshoek

Kristien Hulstaert

Via de collegenota’s vernemen we dat het schepencollege een schrijven gericht heeft aan minister Crevits met de vraag de Liefkenshoektunnel tolvrij te maken gedurende de werken aan de E34.

–          Heeft het bestuur reeds een antwoord gekregen van de minister?

–          Wij dringen er op aan om samen met de vraag tot tolvrijmaken ook de vraag te stellen om een verbod op doorgaand vrachtverkeer in te voeren over de gewestwegen N70 en N450 en N451 in onze gemeente. Als de Liefkenshoektunnel tolvrij wordt gemaakt tijdens de wegenwerken op de E34 bestaat namelijk het gevaar dat vrachtverkeer in Sint-Niklaas of Kruibeke van de E17 komt en door Beveren en Melsele rijdt naar de E34. Een tolvrije liefkenshoektunnel gaat dus best samen met een verbod op doorgaand vrachtverkeer in onze dorpskernen. Beide dingen zijn uiteraard gewestelijke materie. Maar als de gemeente aandringt op tolvrije liefkenshoek moet er best ineens ook aangedrongen worden op een verbod op vrachtverkeer.

 

Het gemeentebestuur laat weten dat de minister niet ingaat op de vraag om de Liefkenshoektunnel tolvrij te maken. Daardoor vervalt volgens het bestuur ook de vraag naar een verbod op doorgaand vrachtverkeer.

 

9.       Tussenkomst bij punt 3 over stand van zaken van de gemeentefinanciën

Kristien Hulstaert

De financiële cijfers van Beveren bevestigen wat we al langer wisten: de schuldafbouw wordt een van de belangrijkste uitdagingen voor de nieuwe ploeg.

De huidige gegevens tonen nogmaals aan dat het dringend tijd is om een financieel plan voor de komende jaren op te stellen. Maar zo’n plan is natuurlijk de financiële vertaling van het te voeren beleid. Daarom onze vraag wanneer we van de nieuwe ploeg een bestuursakkoord mogen verwachten.

De burgemeester antwoordt dat er aan het financieel plan gewerkt wordt, dat er maandag op het college gesproken zal worden over de begrotingswijziging voor 2013 en dat die in mei aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Hij geeft ook aan dat het nog wennen is aan de nieuwe ‘beleids- en beheerscyclus’ en dat daarover binnenkort ook een commissie zal komen. Voor het opstellen van een bestuursakkoord heeft de nieuwe coalitie volgens de burgemeester nog tijd tot december.

  

10.   Tussenkomst bij punt 9 over de meerkost voor de actualisering van het mobiliteitsplan

Issam Benali

 Er is weerom sprake van een dossier dat veel meer kost dan oorspronkelijk voorzien. Dit keer gaat het over de actualisering van het mobiliteitsplan. Iedere gemeenteraad weer staan er één of meerdere dergelijke dossiers op de agenda. In dit dossier gaat het om 12.000 euro extra ten opzichte van een oorspronkelijk bedrag van om en bij de 30.000 euro. Dit doet vermoeden dat het lastenboek niet goed werd opgesteld.

Bovendien leidt dit ertoe dat de aanbesteding ondoorzichtig wordt. Misschien was er een andere best scorende offerte: wie zegt dat Vectris de goedkoopste en/of beste was voor het geheel van de taken? En misschien hadden andere aangeschreven, maar niet-participerende bedrijven wél meegedaan als ze wisten dat het pakket groter was.

Volgens de bevoegde schepen zijn de meerwerken een gevolg van nieuwe Vlaamse regelgeving en konden ze onmogelijk op voorhand voorzien worden. Het geactualiseerde mobiliteitsplan zal binnen enkele weken beschikbaar zijn.

  

11.   Tussenkomst bij punt 5 over verkavelingsaanvraag tussen Gaverlandwegel, Van Puymbroecklaan en Dijkstraat – goedkeuring wegtracé

Kristien Hulstaert

Wij zijn akkoord dat er op dit stuk, volgen het principe van inbreiding, gebouwd wordt, maar hebben nog enkele vragen mbt de mobiliteit. De hoofdontsluiting gebeurt aan de westkant langs de Gaverlandwegel, aan de oostkant  geeft de ontsluitingsweg uit op de Dijkstraat, maar dat is in de praktijk het oude stukje Dijkstraat. Hoe past de aanleg van deze verkaveling in de heraanleg van het kruispunt Schoolstraat/Gaverlandstraat? (ten vroegste in 2018) Dan moet al het verkeer ofwel via de Gaverlandwegel ofwel via het oude stukje Dijkstraat, wat erg smal is en  waar heel veel gefietst wordt (om één van de gevaarlijkste stukken Dijkstraat te vermijden).

Bovendien vinden wij dat het wegtracé leidt tot een voorbijgestreefd verkavelingsmodel met pijpenkoppen, ieder zijn eigen oprit, enz, terwijl er in de ons omringende steden en gemeenten (vb. Clementwijk in Sint-Niklaas) hele mooie voorbeelden zijn van verkavelingen, met veel gemeenschappelijk groen, de auto’s aan de buitenkant, etc.

 

De schepen antwoordt op het eerste deel van de vraag dat men nu pas het wegtracé zal goedkeuren en dat het dan nog wel enige jaren zal duren voordat de verkaveling klaar en in gebruik genomen wordt, zodat het ongeveer zal samenvallen met de heraanleg van de N450. de schepen beaamt dat, indien de verkaveling toch sneller zou klaar zijn en er een probleem zou ontstaan, de situatie ter plaatse zal bekeken worden.

 De schepen geeft op het tweede deel van de vraag mee dat dit BPA al heel lang klaarligt en dat dit slechts de uitvoering is van iets dat in het verleden werd voorbereid.

 

12.   Tussenkomst bij punt 14 over de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel

Issam Benali

Groen-sp.a betreurt dat de memorie van toelichting pas uitgedeeld wordt op de raadszitting. Hierdoor hebben wij niet eerder kunnen vernemen dat er discussie is tussen het college en de vakbonden over enkele punten. Om de punten die het college negatief adviseert te kunnen bestuderen vraagt Groen-sp.a om dit punt te verplaatsen naar de volgende zitting.

Na discussie in de raad, waaruit blijkt dat de meerderheid dit punt niet wenst te verplaatsen, beslist de fractie Groen-sp.a om zich te onthouden op dit punt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s