Gemeenteraad 26/03/2013

We waren deze week al toe aan de derde gemeenteraad. En ook deze keer was de Groen-sp.a fractie zeer actief, met onder meer twee tussenkomsten van mezelf:een vraag over de mogelijke sluiting van de werkwinkel en een voorstel voor meer sociaal verantwoord uitbesteden van diensten.

 

Vraag over mogelijke sluiting Beverse werkwinkel – Issam Benali

Omwille van besparingen overweegt de VDAB de sluiting van meerdere werkwinkels in Vlaanderen. Hoewel de regionaal directeur van VDAB stelt dat er in het Waasland voorlopig geen werkwinkels sluiten, zijn er redenen om ongerust te zijn over de toekomst van de werkwinkel in Beveren. Ten eerste werd door de regionaal directeur niet uitgesloten dat in de toekomst tóch winkels dichtgaan. Ten tweede is in het verleden een deel van de dienstverlening in de Wase gemeenten al verschoven naar de overkoepelende werkwinkel in Sint-Niklaas. Naast een volledige stopzetting behoort ook een verdere afbouw in Beveren en verschuiving naar Sint-Niklaas tot de mogelijkheden.

De doelgroep van de werkwinkels is slechts beperkt mobiel. En een verre verplaatsing kan werkzoekenden afschrikken. Bovendien lijkt VDAB te willen inzetten op digitale contacten met werkzoekenden, zoals sociale media en videogesprekken, zonder rekening te houden met de digitale kloof van heel wat kansarme groepen.

Groen-sp.a onderstreept daarom het belang van het ontplooien ondersteuningsmaatregelen voor werkzoekenden in de buurt van hun woonplaats. Groen-sp.a wil daarom weten of het gemeentebestuur reeds contact heeft opgenomen met de VDAB over de plannen voor de werkwinkel in Beveren. Wij vragen dat het gemeentebestuur alles in het werk stelt om de dienstverlening van de Beverse werkwinkel lokaal te verankeren en de openingstijden op peil te houden.

 

Schepen De Meulemeester antwoordde dat zij de bezorgdheid van Groen-sp.a deelt. Zij zal eind april met de regionaal directeur van VDAB samenzitten om de toekomst van de werkwinkel in Beveren te bespreken.

 

Voorstel voor maatschappelijke verantwoord uitbesteden van opdrachten – Issam Benali

De gemeente Beveren besteedt een resem taken uit aan externe ondernemingen. Groen-sp.a vraagt aan het gemeentebestuur om op een maatschappelijk verantwoorde manier om te gaan met het personeel in onderaanneming.

Maatschappelijk verantwoord beleid in een gemeente gaat verder dan het eigen gemeentepersoneel. Er is een tendens om meer en meer langdurige opdrachten uit te besteden (schoonmaak, bewaking, groenonderhoud, catering, …). Maar hierdoor ontloopt de gemeente haar verantwoordelijkheid voor dit in onderaanneming werkend personeel niet. De gemeente Beveren kan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en de werkomstandigheden van het personeel van de dienstverleners verbeteren.
Dit kan door sociale criteria toe te voegen aan de gunningscriteria. De dienstverleners moeten zich engageren om gedurende de loop van de opdracht te investeren in de verbetering van het personeelsbeleid. De nulmeting en opvolging van de evolutie van de sociale aspecten van het personeelsbeleid zal gebeuren in samenspraak met de diensten van de gemeente Beveren. Het gemeentebestuur zal hiertoe criteria en een opvolgingssysteem uitwerken. Zowel de VVSG als de Vlaamse Overheid stellen een leidraad voor de opname van sociale criteria in overheidsopdrachten ter beschikking.
Vele malversaties vinden plaats wanneer er een ketting van onderaannemers ontstaat waardoor de gemeente geen zicht meer heeft op de arbeidsomstandigheden, noch op de uitvoering van het werk. Ter ondersteuning van de sociale criteria is het daarom belangrijk om in de offerteaanvraag op te nemen dat de dienstverlener zelf geen gebruik mag maken van onderaannemers.
Ook het voorbehouden van opdrachten voor de sociale economie kadert in het maatschappelijk verantwoord uitbesteden. Op dit moment worden reeds een aantal opdrachten van de gemeente Beveren uitgevoerd door diensten uit de sociale economie. Maar een duidelijke strategie is nodig om te vermijden dat opdrachten ad hoc worden voorbehouden voor diensten uit de sociale economie dan wel voor private ondernemingen. En om te vermijden dat de opdrachten niet voorbehouden worden en dat bijgevolg privéondernemingen en sociale economie in prijsconcurrentie treden met elkaar, met mogelijke negatieve gevolgen voor het personeel.
Wij stellen dan ook voor dat:
1. het gemeentebestuur bij het uitbesteden van opdrachten sociale criteria mee opneemt in de gunningscriteria van iedere offerteaanvraag;
2. het gemeentebestuur een verbod op verdere onderaanneming opneemt in iedere offerteaanvraag;
3. het gemeentebestuur een strategie ontwikkelt om opdrachten voor te behouden voor diensten uit de sociale economie dan wel voor private ondernemingen.

 

De burgemeester bevestigde dat er bij het uitbesteden van opdrachten sociale verbeteringen mogelijk zijn. Maar hij stelde dat het gaat om complexe materie en stelde voor om het onderwerp te behandelen in een gemeenteraadscommissie in de loop van april. De Groen-sp.a-fractie kon zich hiermee akkoord verklaren, mits de belofte dat dan een antwoord gegeven zal worden op de drie gestelde vragen. Hierop werd door de burgemeester bevestigend geantwoord.

 

Vraag over het standpunt van de meerderheid mbt bewoning in het GRUP-gebied en de toekomst van Doel – Geert Noppe

In Oud-Arenberg en ook in Doel-dorp werden de voorbije weken opnieuw huizen afgebroken. Wij lezen in de pers harde woorden over deze daad: de MLSO, waarvan de voorzitter toch een schepen is in dit college, kan blijkbaar met haar afbraakstrategie verder gaan zonder dat het schepencollege daarvan op de hoogte is. We gaan voorbij aan de scheldtirade die volgde in de pers, maar zijn verbaasd over het totale verschil in visie. Volgens de één zijn de woningen een gevaar voor de buurt en is de afbraak dus een daad van goed bestuur, volgens de ander is de afbraak wraakroepend, onnodig en onwettig.  Volgens de één moet de boel zo snel mogelijk opgekuist worden – er wonen toch enkel ‘louche types’, volgens de ander moet bewoning in de huizen van de MLSO eerder gestimuleerd worden.

Ook in de houding van het bestuur t.o.v. de vaststelling van het GRUP voor de afbakening van het havengebied door de Vlaamse regering klinken twee verhalen. Het schepencollege verzet zich tegen de beslissing en trekt naar de Raad van State, maar de voorzitter van de MLSO, toch een schepen in dit college, bejubelt in de pers de beslissing.

Vorig jaar heeft de Raad van State de gewestplanwijziging van 2000 definitief vernietigd – een beslissing die al 10 jaar hangende was. Ondertussen ging de MLSO onverminderd verder met het vernietigen van een dorp. Wat als de Raad van State ook nu de beslissing van de Vlaamse regering over het GRUP schorst? Blijft de MLSO ook in de toekomst huizen in het GRUP-gebied afbreken? Of net andersom: zullen de woningen van de MLSO in afwachting van een uitspraak van de Raad van State opgeknapt worden en opnieuw verhuurd worden?

En wat is nu de visie van het college op de toekomst van Doel nu het GRUP door de Vlaamse regering werd vastgesteld? In de beknopte intentieverklaring die deze meerderheid bij de coalitievorming uitbracht staat te lezen dat het bestuur een ‘toekomstvisie zal ontwikkelen om op korte termijn te bekijken welke invulling er in Doel kan komen’.

Wij vragen dan ook :

1. Wat nu het standpunt is van deze meerderheid in verband met de bewoning in het GRUP-gebied? Worden er in afwachting van een beslissing van de Raad van State  nog huizen afgebroken? Of net andersom: worden de woningen die eigendom zijn van de MLSO opgeknapt om opnieuw te verhuren?

2. Komt er nog een toekomstvisie m.b.t. de invulling van Doel? Waarin zal deze visie verschillen van die van het vorige college? Zal bij het bepalen van deze toekomstvisie via commissie de mening en inbreng van de gemeenteraad gevraagd worden?

 

Met betrekking tot de sloopwerken in het recente verleden merkte de burgemeester op dat het slopingsplan is bekrachtigd door de Raad van Bestuur van de MLSO in 2008, waarmee een machtiging werd gegeven aan de MLSO om te slopen. Sindsdien moet volgens de burgemeester niet bij elke sloop worden teruggekoppeld naar de Raad van Bestuur. Hij erkende wel dat de timing van de recente sloopwerken ongelukkig was. Hij zei ook dat de samenstelling van de Raad van Bestuur deze week wordt veranderd en dat het de nieuwe Raad van Bestuur vrij staat om die sloopvergunning weer in te trekken.

De houding van het college tegenover het GRUP wordt volgens de burgemeester nog in beraad gehouden. Het college wacht meer informatie af. Er was hierover een overleg gepland met de procesmanager, maar die was ziek deze week. De burgemeester vraagt op dit vlak nog wat extra tijd. Hetzelfde geldt voor de toekomstvisie van het college op Doel.

 

Tussenkomst bij agendapunt over verkavelingsaanvraag Meersengebied in Melsele – Geert Noppe

Wij hebben in het kader van dit punt 3 vragen.

Ten eerste willen wij nogmaals aandacht vragen voor de fiets- en wandelverbinding tussen de beide delen van de A. Farnèselaan. Al vaker werd door onze fractie aangedrongen op de aanleg van deze verbinding en steeds kwam het antwoord dat de grond waarover deze verbinding moet komen, zeer moeilijk te verwerven is.

Bij het bekijken van het plan voor het wegtracé merkten we op dat de grond aanpalend aan het onverwerfbare stuk al in handen is van een bekend Bevers vastgoedkantoor en dat de verbinding bijna net zo recht over dat perceel zou kunnen lopen.

Wij vragen aan het college om te onderzoeken of er met deze gekende eigenaar (de vastgoed-makelaar) een tijdelijke overeenkomst kan gesloten worden om over zijn perceel een voorlopig fiets- en wandeltracé aan te leggen in afwachting van de verdere ontwikkeling van het gebied.

Wij willen nogmaals het belang van deze verbinding onderstrepen: het is een alternatief voor fietsers die van Melsele-zuid naar Melsele-noord moeten om de (levens)gevaarlijke situatie van de N450 te vermijden.

Een tweede vraag betreft de fasering van het aansnijden van het gebied: op welke termijnen zal de rest van de geplande ontwikkeling van het binnengebied gerealiseerd worden?

En daarbij aansluitend onze derde vraag om bij de verdere ontwikkeling het gebied ten noorden van de Molenbeek (nu ook ingekleurd als woonuitbreidingszone) te bewaren als groengebied.

 

De schepen van mobiliteit antwoordde op de eerste vraag over de wandel- en fietsverbinding tussen de twee stukken Farneselaan dat er vooruitgang is geboekt waardoor de moeilijk verwerfbare grond toch binnen afzienbare termijn in handen van de gemeente zou kunnen komen. De schepen maakt zich sterk dat dit nog binnen het jaar zal gebeuren. 

In antwoord op vragen 2 en 3 stelde de schepen van ruimtelijke ordening dat de zuidzijde van het gebied de komende jaren ontwikkeld zal worden en de noordzijde pas later aan bod zal komen. Wat met het gebied ten noorden van de Molenbeek zal gebeuren, moet nog besproken worden. De schepen liet wel verstaan dat hij voorstander is van het behoud van zoveel mogelijk groen in het gebied ten noorden van de Molenbeek.

Een gedachte over “Gemeenteraad 26/03/2013

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s