Gemeenteraad 29/01/2013

De kop is eraf! Dinsdag 29 januari vond de eerste échte gemeenteraad plaats. Groen-sp.a drukte uiteraard zijn stempel op deze eerste raad met enkele rake tussenkomsten. Hierbij een overzicht van het werk van onze fractie, met ook een eerste eigen tussenkomst:

1.Voorstel tot engagementsverklaring Vademecum Fietsvoorzieningen – Kristien Hulstaert

De Vlaamse Overheid stelt een Vademecum Fietsvoorzieningen ter berschikking als leidraadbij de aanleg van fietsinfrastructuur. Wij stellen voor dat:
– het gemeentebestuur zich engageert de bepalingen van het Vademecum Fietsvoorzieningen te volgen op te leggen als een verplicht ontwerpcriterium;
– dat het gemeentebestuur bij de (her)aanleg van fietsinfrastructuur langs gewestwegen, de N70 in het bijzonder, eist van het Vlaams Gewest dat de fietsinfrastructuur aangelegd wordt volledig conform het Vademecum Fietsvoorzieningen

De Beverse gemeenteraad keurde het voorstel unaniem goed.

2. Voorstel tot beslissing niet-verkoop van gronden in het gebied van de glastuinbouwzone – Kristien Hulstaert

Het actiecomité tegen de glastuinbouwzone in Melsele heeft een procedure aangespannen bij de Raad van State om het ‘Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Glastuinbouwzone Melsele’ te vernietigen. Het hoofdargument dat door het actiecomité wordt gebruikt is dat er rekening moet gehouden worden met een daling van het waterpeil. Hierdoor dreigen munitie en fosforgranaten in de slotgrachten van het nabije Fort van Zwijndrecht bloot te komen liggen. Gezien dit veiligheidsrisico vragen wij dat het gemeentebestuur voorlopig zelf niet actief meewerkt aan de uitvoering van de geplande glastuinbouwzone en principieel beslist om niet akkoord te gaan met een eventuele verkoop van gemeentegronden in het kader van dit project.

Het voorstel tot princiepsbeslissing werd niet aanvaard door de meerderheid.

3. Vraag over het standpunt N-VA Beveren mbt uitlatingen van Vlaams minister Muyters – Kristien Hulstaert

Naar aanleiding van de mislukte uitzetting van de jongeren van de Derde Generatie liet Vlaams minister Muyters enkele weken geleden in een antwoord op een parlementaire vraag weten dat er voor hem geen bewoning mogelijk is op Oud-Arenberg. De visie van de N-VA minister staat haaks op de visie van de lokale N-VA groep die mee op de baricaden stond om uitzetting van de bewoners in de Oud Arenbergpolder te verhinderen. Schepen Stevenheydens stelde dat het gaat om een onvolledig antwoord van minister Muyters en dat hij ondertussen een onderhoud met de minister hierover heeft gehad. De minister heeft aan de schepen bevestigd dat de bewoning in Oud-Arenberg kan blijven totdat er met het gebied iets gebeurt.

4. Vraag over de transparantie ivm veiligheid Doel 3 – Kristien Hulstaert

In augustus 2012 berichtte het FANC de vondst van duizenden scheurtjes in het reactorvat van de kerncentrale van Doel 3. De centrale bleef stil liggen en verder onderzoek was nodig om te beslissen of de centrale opnieuw kon opstarten. Normaal gezien had het FANC op 15 januari een rapport klaar gehad over de scheurtjescentrales, maar het rapport loopt vertraging op omwille van de uiteenlopende meningen van de nucleaire experten en er is nog verder onderzoek vereist. Wij vragen dat het bestuur de voorlopige rapporten zou opvragen en met betrekking tot deze materie duidelijk en transparant zou communiceren naar de gemeenteraad en naar de bevolking. Wij hebben recht op die informatie.

De burgemeester antwoordde dat hij niet van plan is om de deelrapporten op te vragen of hierover nu al te communiceren naar de burgers of op de gemeenteraad.

5. Tussenkomst over aanpassingswerken Provinciale Baan en Nieuwe Baan in Vrasene – Issam Benali

De meerkost voor de gefaseerde aanleg van de Provinciale Baan en de Nieuwe Baan in Vrasene bedraagt 34.000 euro. Dat er uiteindelijk gefaseerd tewerk moest gegaan worden, wijst op een slechte planning: had men dit dossier beter gepland, dan was deze zware meerkost er niet geweest. Dit is verspilling van belastinggeld. Wij vragen dan ook aan de meerderheid om dossiers in de toekomst nauwkeuriger voor te bereiden om dergelijke meerkosten te voorkomen.

Een duidelijk antwoord van de meerderheid kwam er niet. Er ontspon zich wel een discussie tussen oud-schepen van Openbare Werken Maes en schepen van Mobiliteit Van Roeyen over wie verantwoordelijk is voor deze meerkost.

6. Tussenkomst bij de motie van openVLD over het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel – Ludo De Block

In principe kunnen wij ons akkoord verklaren met het tolvrij maken van de tunnel gedurende een proefperiode. Om een optimaal effect van deze motie te verkrijgen bij de Vlaamse Regering denk ik dat wij een breder draagvlak moeten zoeken. Deze problematiek is een Waas probleem. Een motie gedragen door de Wase burgemeesters, door Interwaas, door de Maatschappij Linkeroever, kan een groter effect genereren voor het oplossen van dit economisch en ecologisch probleem (fijn stof). Er moet ook een goede aansluiting komen tussen de E17 en E34 in Gent, ter hoogte van de Kennedylaan, om een doorstroming richting Liefkenshoektunnel te krijgen. Anders gaat het tolvrij maken onvoldoende effect hebben.
De motie over het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel werd unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd.

De volgende gemeenteraad gaat door op dinsdag 26 februari.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s